Tandartsenpraktijk Stadshart gevestigd aan de Dublinstraat 32 te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

www.tp-stadshart.nl
Dublinstraat 32
2713 HS Zoetermeer
079-7370121

I. Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandartsenpraktijk Stadshart  is te bereiken via info@tp-stadshart.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartsenpraktijk Stadshart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartsenpraktijk Stadshart verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • medische gegevens
 • verzekeringsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandartsenpraktijk Stadshart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Tandartsenpraktijk Stadshart neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandartsenpraktijk Stadshart) tussen zit.

Tandartsenpraktijk Stadshart gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Exquise, factoringbedrijf Infomedics en tandtechniek Goedegebuure, Elysee Dental en Excent tandtechniek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tandartsenpraktijk Stadshart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: medische gegevens zijn voor ons noodzakelijk om goede zorg te kunnen waarborgen, uw adres om u nota’s, verwijsbrieven, recepten of oproepen toe te zenden. Verzekeringsgegevens zodat wij evt. machtigingen kunnen aanvragen en de nota voor u kunnen declareren bij Infomedics. Voor alle gegevens geldt een bewaartermijn van 12 jaar. Tenzij u aangeeft het dossier te willen vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandartsenpraktijk Stadshart deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandartsenpraktijk Stadshart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tandartsenpraktijk Stadshart uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Verwijzing naar specialist
 • Tandtechnieker
 • Apotheek
 • Incassobureau

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandartsenpraktijk Stadshart gebruikt geen analytische of tracking-cookies, of vergelijkbare technieken, die persoonlijke informatie verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandartsenpraktijk Stadshart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tp-stadshart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tandartsenpraktijk Stadshart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandartsenpraktijk Stadshart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tp-stadshart.nl.

Tandartsenpraktijk Stadshart heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.